ENERGIA SŁONECZNA

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych stało się realną alternatywą wobec dominującego modelu jej produkcji wykorzystującego ograniczone i drożejące zasoby paliw kopalnych.

Fotowoltaika daje szansę na zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego zarówno gospodarstw domowych jak i firm czy też całych krajów. Instalacje fotowoltaiczne korzystają z czystego, darmowego i powszechnie dostępnego "paliwa" jakim jest energia słoneczna.

Energia ze słońca

krok po kroku

Pozyskiwanie darmowej energii elektrycznej umożliwia zespół specjalnie zaprojektowanych w tym celu urządzeń.

1

Główny element systemu stanowią panele fotowoltaiczne składające się z ogniw fotowoltaicznych odpowiedzialnych za przekształcenie energii pochodzącej z promieni słonecznych w energię elektryczną.

2

Panele łączone są z inwerterami (falownikami) które zmieniają napięcie ze stałego na zmienne - czyli takie jakie mamy w gniazdkach

3

Z inwerterów poprzez trasy kablowe energia elektryczna jest przesyłana do transformatorów, które mają za zadanie podnieść napięcie do wartości umożliwiającej współpracę z siecią dystrybucyjną.

4

Elektrownia słoneczna współpracuje z siecią elektroenergetyczną przekazując do niej całą wyprodukowaną energię elektryczną.

Cała instalacja działa bezobsługowo, a brak elementów ruchomych wpływa na jej bardzo długą żywotność - wynoszącą co najmniej 25 lat.

Schemat Działania

Instalacji fotowoltaicznej

Rozwój fotowoltaiki

W polsce

źródło danych: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Urząd Regulacji Energetyki

Popyt na trend eko

Panele fotowoltaiczne są montowane nie tylko na dachach domostw oraz ścianach budynków (tzw. mikroinstalacje fotowoltaiczne). Coraz większa świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą drastyczna zmiana klimatu powodowana m.in. spalaniem paliw kopalnych, skutkuje również rozwojem rynku inwestycji polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych na gruntach o powierzchni co najmniej 2 ha.

Farma fotowoltaiczna,  to kompleks wielu paneli fotowoltaicznych. W odróżnieniu do wspomnianych mikroinstalacji generuje znacznie więcej mocy, zaś pozyskana energia przekazywana jest bezpośrednio do sieci energetycznej.

Tego typu instalacje mogą liczyć na wsparcie rządowe w postaci aukcji OZE dających gwarancje stałego przychodu dla właściciela farmy oraz gwarancję wypłacalności czynszu dla właściciela gruntu na którym posadowiona jest instalacja.

Od 2015 r. odnotowano przyrost całkowitej mocy zainstalowanej PV o blisko 6300% (dane na I kwartał 2020 r.)

Nasza rola

Fundamentem Grupy SPP jest zespół posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie prowadzonej działalności. Rzetelnie i kompleksowo realizujemy stawione przed nami zadania, a o wysokiej jakości naszej pracy stanowią bardzo dobre relacje z podmiotami współpracującymi.

Pozyskiwanie i
dzierżawa gruntów

Oferujemy możliwość dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej na podstawie umowy dzierżawy.

Doradztwo i
przygotowanie inwestycji

Przeprowadzamy pełny proces deweloperski, tj. uzyskujemy niezbędne pozwolenia/decyzje administracyjne do momentu uzyskania statusu „gotowy do budowy”.

Realizacja
inwestycji

Projektujemy i tworzymy funkcjonalne rozwiązania umożliwiające produkcję i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

źródło: google.com/maps

* 1 pinezka = > 1 instalacja

GRUPA SPP TO:

Polski kapitał
10 lat działalności w branży OZE
Ponad 80 wybudowanych instalacji!

* 1 pinezka = > 1 instalacja

Dzierżawa gruntu

Wydzierżaw

swój grunt

Posiadasz grunty o klasie IV, V lub VI? Nie chcesz lub nie możesz dalej zajmować się ich uprawą? Obawiasz się zakończenia dotacji? Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę to dla Ciebie idealne rozwiązanie i zysk na lata!

WYMAGANE KRYTERIA

Powierzchnia co najmniej 2,0 ha
Szerokość minimum 50 metrów w osi wschód-zachód
Klasa gruntów ornych IV, V lub VI mineralne
Linia średniego napięcia (SN 15 kV) zlokalizowana na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie
Odległość do najbliższego Głównego Punktu Zasilania < 10 km
Bezpośrednie sąsiedztwo drogi publicznej (gminna/powiatowa)
Teren poza obszarami chronionymi
Działka niezadrzewiona, niezakrzaczona
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub teren, dla którego plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej

Warunki dzierżawy

1

Dzierżawa na podstawie umowy dzierżawy

2

Okres dzierżawy: 29 lat

3

Możliwość korzystania z gruntu do momentu rozpoczęcia budowy instalacji

4

Wynagrodzenie:
– kilkukrotnie przekraczające wysokość dotacji rolniczych, przy jednoczesnym braku zaangażowania w prace rolne (ewentualnie koszenie trawy za dodatkowym wynagrodzeniem)
– ustalanie indywidualnie w zależności od parametrów (przede wszystkim powierzchni) i lokalizacji gruntu

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych
informacji? Skontaktuj się z nami

FAQ

Najczęściej zadawane

pytania

Nie. Koszty podatku od nieruchomości, na której zlokalizowana będzie inwestycja również ponosi Inwestor.

Planując budowę instalacji fotowoltaicznej należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe opcje służące ograniczeniu do minimum potencjalnego wystąpienia negatywnych konsekwencji inwestycji w odniesieniu do środowiska.
Stosujemy dobre praktyki służące ochronie środowiska naturalnego:
– przede wszystkim podczas wyboru lokalizacji inwestycji unikamy obszarów prawnie chronionych,
– inwestycje planuje się na terenach o gorszej klasie gleby, pozbawionych walorów ekologicznych,
– planowany termin budowy przewiduje się poza okresem lęgowym ptaków tj. po 15 października,
– inwestor zobowiązuje się do ogrodzenia terenu inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla zwierząt.

Ogniwa fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trakcie eksploatacji nie są źródłem hałasu ani zanieczyszczeń.
Hałas występuje jedynie na etapie budowy instalacji fotowoltaicznej i jest związany z pracą maszyn niezbędnych na budowie. Celem zminimalizowania uciążliwości, prace prowadzone są w porze dziennej między 6:00 a 22:00. Jednakże warto podkreślić, że opisane zjawisko ma charakter krótkotrwały i ustępujący.

Czynsz należny za dzierżawę gruntu jest wypłacany od chwili rozpoczęcia budowy instalacji. Czynsz będzie wypłacany rocznie z góry do dnia ustalonego w umowie dzierżawy.

Etapy poszczególnych inwestycji budowy farm fotowoltaicznych są uzależnione od wielu czynników.
Przede wszystkim od parametrów gruntu i lokalizacji działki. W standardowych przypadkach procesowanie inwestycji przebiega następująco:
1. Wybór lokalizacji – wybór gruntu pod dzierżawę spełniającego kryteria określone powyżej.
2. Podpisanie umowy dzierżawy gruntu – uzyskanie niezbędnej dokumentacji od właściciela gruntu, m.in. wypis z rejestru gruntów, numer Księgi Wieczystej
3. Stworzenie koncepcji projektu – pozyskanie odpowiednich map, zwizualizowanie położenia farmy fotowoltaicznej na danej powierzchni, stworzenie pełnego opisu projektu wraz z specyfikacją wszystkich urządzeń.
4. Uzyskanie decyzji i pozwoleń od właściwych miejscowo organów i podmiotów – tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach przyłączenia do sieci energetycznej, pozwolenie na budowę
5. Budowa instalacji – w przypadku braku sprzeciwu ze strony organów (starostwa powiatowego, Regionalnego Ośrodka ds. Ochrony Środowiska, gminy) bądź okolicznych mieszkańców, posiadając wymagane pozwolenia, można rozpocząć budowę. Prace polegają na wykonaniu fundamentów pod stoły z panelami oraz na montażu poszczególnych elementów (stołów, paneli, inwerterów, stacji transformatorowej.

Budowa instalacji, pomimo szerokiego zakresu prac w zależności od rozmiaru inwestycji zajmuje
zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni.

W zależności od rozmiaru inwestycji oraz poszczególnych parametrów gruntów. Standardowo okres od momentu podpisania umowy dzierżawy z właścicielem gruntu do rozpoczęcia budowy trwa ok. 2-3 lat. Jest to związane z koniecznością uzyskania decyzji i pozwoleń, których wydanie i czas procesowania jest zależny od poszczególnych organów i podmiotów.

2020 GRUPA SPP Polityka Prywatności
Wykonanie: IThex Studio